אמר רב כיון שיוצא אדם מדבר הלכה לדבר מקרא שוב אין לו שלום ושמואל אמר זה הפורש מתלמוד למשנה ורבי יוחנן אמר אפילו מש"ס לש"ס
אפילו מתלמוד לתלמוד - מתלמוד ירושלמי לתלמוד בבלי שהוא עמוק, כדאמרינן בסנהדרין (כד, א) במחשכים הושיבני כמתי עולם זו התלמוד של בבל

תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף י/א
רש"י חגיגה דף י/א

Rav said: As soon as man goes forth from Halachic to Scripture study he no longer has peace. And Shmuel said: It means one who leaves Talmud for Mishnah. And Rav Yochanan said: Even from Talmud to Talmud.
Rashi explains, from Talmud to Talmud: from Talmud Yerushalmi to Talmud Bavli, since the former one is deeper.

Talmud Bavli, Chagigah, 10a
Rashi Chagigah 10a, d.h from Talmud to Talmud
Last Updated on 06/23/11.
New Seforim added on the Seforim page.